Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DROPSY.STORE

 

CZĘŚĆ I: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Dropsy Store, działającego pod adresem internetowym: www.dropsy.store (dalej: „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Dropsy Store spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 77 lok. U5, 02-595 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900554, NIP: 5213928846, REGON: 388966957 (zwany dalej „Sprzedawcą”).
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wypełnienie wszystkich obligatoryjnych rubryk formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy. Za akceptację warunków i kosztów uważa się wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.

§2. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTU ZE SPRZEDAWCĄ

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

– poczty elektronicznej: [email protected]

– poczty tradycyjnej – adres: ul. Limanowskiego 82, 63-400 Ostrów Wielkopolski

– telefonicznie – (+48) 505 843 790 – od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

§3. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w innej części Regulaminu, mają następujące znaczenie:

 • Zamawiający – osoba fizyczna, osobę prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, zawiera umowę z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu;
 • Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną, zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu.

§4. INFORMACJA O CENIE I ASORTYMENCIE SKLEPU

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu podano w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości. Wiążąca dla stron umowy jest cena ujawniona przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru.
 2. Asortyment prezentowany na stronach internetowych Sklepu nie określa stanu magazynowego Sklepu, w związku z czym termin realizacji zamówienia może być różny dla poszczególnych towarów. Termin realizacji zamówienia znajduje się w opisie towaru.
 3. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Promocje organizowane przez Sklep nie podlegają łączeniu. Na towary objęte promocją nie obowiązują rabaty z innego tytułu, chyba że w warunkach promocji zaznaczone zostało inaczej.

§5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia ujawnia się w sekcji “Dostawa i zwroty”.
 2. Terminy realizacji zamówień są określone w sekcji “Dostawa i zwroty”.
 3. Bieg terminu realizacji rozpoczyna się, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty wartości zamówienia.
 4. W razie opóźnienia Sprzedawcy w dostawie zamówionego towaru, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§6. ZAMÓWIENIE

 1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia.
 2. W przypadku wskazania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych w formularzu zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Zamawiającym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. W razie niepowodzenia Sprzedawca poinformuje o tym w możliwy sposób Kupującego, na podstawie przekazanych przez niego danych kontaktowych, oraz zwróci Kupującemu wpłacone przez niego środki na poczet tego zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia towaru Zamawiający przekaże sumę pieniężną wskazaną w zamówieniu na rachunek bankowy Sprzedawcy wybierając dostępne metody płatności.
 4. Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dotarcia do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy. W celu nabycia towarów oferowanych w Sklepie, Zamawiający powinien wykonać następujące czynności:

1) wejść na stronę internetową Sklepu;

2) wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „dodaj do koszyka”;

3) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;

4) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

 1. a) kraj dostawy,
 2. b) kod pocztowy,
 3. c) adres poczty elektronicznej,
 4. d) sposób dostawy,
 5. e) sposób płatności,
 6. f) imię,
 7. g) nazwisko,
 8. h) numer telefonu,
 9. i) adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

5) opcjonalnie:

 1. a) zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych,
 2. b) dodać do Zamówienia kod rabatowy lub komentarz dla Sprzedawcy;

6) kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego opłacenie – w przypadku braku opłacenia zamówienia w terminie możliwym zgodnie z wybranym sposobem płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa nie zostanie zawarta.
 2. Sprzedawca na życzenie Zamawiającego wystawi fakturę VAT (a w przypadku kiedy towar się do tego kwalifikuje – fakturę VAT marża) obejmującą zamówienie.
 3. Jeżeli faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje możliwość nabywania praw i obowiązków, należy podać nazwę podmiotu, adres, NIP oraz inne przewidziane przez obowiązujące przepisy dane niezbędne do wystawienia faktury. Dokonując zakupu w sklepie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej (bez podpisu Sprzedawcy).

§7. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR

 1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
  1. System płatności obsługiwany przez PayNow.
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 • dostępne metody płatności będą wskazane w formularzu zamówienia w ramach funkcjonalności Sklepu.
 • Dostępne formy płatności kartą:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych warunki oraz szczegóły realizacji usługi określone są w regulaminie wybranego operatora, za pośrednictwem którego realizowana będzie płatność.

§8. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe. Towar dostarcza się pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia lub do wybranego automatu paczkowego.
 2. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem przewoźnika, z wyjątkiem ogłoszonych przez Sprzedawcę akcji promocyjnych obejmujących tę usługę. Koszty oraz możliwe sposoby dostawy uwidocznione są w sekcji “Dostawa i zwroty”, a koszt wybranego sposobu dostawy znajduje się w podsumowaniu zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia towaru w znacznej ilości lub ze względu na właściwości zamówionego towaru, dostawa może odbyć się w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, faksem lub telefonicznie z Zamawiającym.
 4. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera, prosimy sprawdzić stan opakowania oraz towaru. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia zalecamy odmowę Kurierowi jej przyjęcia, i stwierdzenia tych czynności sporządzeniem stosownego protokołu. Powyższe pozwoli na usprawnienie procedury reklamacji przesyłki uszkodzonej w transporcie przez kuriera.
 5. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Zamawiający ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Zamawiający może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat (Sprawdź tutaj).

§9. INFORMACJE O OBOWIĄZKACH SPRZEDAWCY ZWIĄZANYCH Z DOSTARCZENIEM TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1)            opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2)            przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)            nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)            występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3)            być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)            być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1)            zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;

2)            niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią (w przypadku treści lub usług cyfrowych).

 1. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do kupujących będącymi Konsumentami.

§10. INFORMACJE O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 5. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)            Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;

2)            Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4-6 powyżej;

3)            brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)            brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 1 – 6 powyżej;

5)            z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do kupujących będących Konsumentami.

§11. INFORMACJE O GWARANCJI

Towary oferowane w Sklepie – o ile nie jest wyraźnie wskazane – nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest gwarantem w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta towaru. Powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta przysługujących mu z tytułu obowiązku Sprzedawcy dostarczenia towaru zgodnego z umową.

§12. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Dla spełnienia powyższego obowiązku wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia przez Konsumenta. W celu usprawnienia procedury zalecamy przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: [email protected]). W przypadku wystąpienia wady, towar wraz z jej opisem, a także z ewentualnym wskazaniem sposobu realizacji uprawnień wynikających z rękojmi (lub gwarancji – jeżeli została udzielona przez Sprzedawce), Zamawiający może przesłać na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem Kuriera lub operatora pocztowego lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcą również osobiście.
 2. Sprzedawca zajmie stanowisko wobec reklamacji przez zawiadomienie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub w inny wskazany przez Zamawiającego dogodny dla niego sposób, w terminie 14 dni od doręczenia mu towaru wraz pismem wyrażającym treść reklamacji.
 3. Jeżeli Sprzedawca w ciągu 14 dni od jej otrzymania nie zajmie stanowiska wobec reklamacji Konsumenta, uważa się, że uznał reklamację.
 4. W przypadku korzystania z uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową, koszty związane z odesłaniem towaru, którego dotyczy reklamacja, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji.

Nazwa firmy: DROPSY STORE Magazyn DMPI

Adres: ul. Limanowskiego 82, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Adres e-mail: [email protected]

Nr telefonu: 505 843 790

Z dopiskiem – „ZWROT”

 1. Gdy realizacja reklamacji Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 2. Regulamin Sklepu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.) bądź innych ustaw mających zastosowanie według prawa właściwego regulującego zawartą umowę.

§13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone listownie na adres ul. Limanowskiego 82, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)            dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach

– od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 1. b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)            dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy kierować na adres:
  ul. Limanowskiego 82, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Prosimy, aby paczka ze zwracanym towarem została opatrzona na wierzchu adnotacją „ZWROT”.

 1. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Dla towarów wielkogabarytowych takich jak np.: szafy, komody, sofy, witryny, rowery treningowe stacjonarne, bieżnie, duży sprzęt AGD, ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.), w tym w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 1. W przypadku towarów zapakowanych w oryginalne pudełko, jeżeli jego otworzenie nie wymaga naruszenia fabrycznego opakowania (tj. możliwe jest jego otwarcie bez zniszczenia opakowania) zwracamy się z prośbą, aby towar zwracany był wraz z opakowaniem fabrycznym jako elementem istotnym przy możliwości dalszej sprzedaży towaru – przy czym zwracamy się z prośbą, aby wysyłka dokonywana była w dodatkowym opakowaniu (np. kartonie), w sposób zabezpieczający opakowanie fabryczne przed uszkodzeniem.

§14. INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 2. Rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej możliwe jest również w drodze mediacji prowadzonej w formie negocjacji prowadzonych przed mediatorem. Skutkiem mediacji może być zawarcie ugody przed mediatorem, która odzwierciedlać będzie zawarte przez strony porozumienie.

CZĘŚĆ II: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§15. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH; ŚRODKI POROZUMIEWANIA; POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU.

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu oraz strony internetowej https://dropsy.store/ w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu, jakie zostały zgłoszone przez użytkowników.
 2. W kontaktach z Zamawiającym Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość. Wykorzystywane przez Sprzedawcę środki komunikacji to:

E-mail: [email protected]

 1. W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu, Użytkownik może założyć konto użytkownika – zawierając w ten sposób umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie konta użytkownika przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony. Konto użytkownika może być w każdej chwili usunięte za pomocą funkcjonalności zawartych na stronie internetowej Sklepu lub wysyłając wiadomość z takim żądaniem na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w ust. 2 powyżej albo listownie, na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §2 niniejszego Regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie na stronach internetowych Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz strony internetowej https://dropsy.store/ możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych:

– połączenie z siecią Internet;

– posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

– korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

– posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 1. Użytkownik może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej lub Sklepu (Reklamacje).
 2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje odnośnie funkcjonowanie Sklepu lub strony internetowej na adres:. ul. Limanowskiego 82, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub adres e-mail [email protected]. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej doręczenia listem Sprzedawcy, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą elektroniczną z chwilą wprowadzenia wiadomości na serwer poczty elektronicznej w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez Sprzedawcę.
 3. Użytkownik może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej lub Sklepu. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn uzasadniających złożenie Reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

CZEŚĆ III: INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

§16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Dropsy Store spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Puławska 77 lok. U5, 02-595 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900554, NIP: 5213928846, REGON: 388966957
 2. Podane w trakcie rejestracji lub dokonywania zakupu dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Sprzedawcą a Zamawiającym oraz ewidencji sprzedaży, a jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę, również w celach marketingowych (newsletter).
 3. Zamawiający podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania lub niepełne ich podanie może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, może się także zwrócić o wykreślenie swoich danych z bazy przez Sprzedawcę.
 5. Zamawiający ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 7. Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych, jak również o przysługujących uprawnieniach znajdują się w naszej Polityce prywatności (https://dropsy.store/polityka-prywatnosci/).

CZĘŚĆ IV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17.

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:

– zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy lub profilu działalności Sklepu;

– dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

– prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną Użytkownikom, którzy utworzyli konto użytkownika. Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie konta użytkownika wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 06.02.2023.